Peipsimaa tegevustoetus 2017

Peipsimaa tegevustoetus 2017

Peipsimaa tegevustoetus 2017

Projekti “Peipsimaa tegevustoetus 2017” eesmärk:

* Projekti eesmärk on toetada MTÜ Peipsimaa Turismi turismialase arendustöö tegevust tegevustoetuse näol. Peipsimaa Turismi eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt  kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis­looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. Peipsimaa Turismi põhieesmärgiks on koordineerida Peipsiveere turismialast arendustööd, sh tegeleda  regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamise ja turismialase  informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni tasakaalustatud  arengut.
Projekti tegevused: Tegevustoetus – Ellu on viidud 2017  Peipsimaa tegevuskava  loetletud tegevused (sh  Peipsimaa siseturu  kampaania 2017)
Projekti elluviimise ajakava: 01.11.2016 – 31.10.2017
Projekti partnerid: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider

Projekti tulemused:

* Käesoleva Peipsimaa tegevuskava elluviimisel on tagatud Peipsimaa ühisturunduses järjepidevus  ning võib eeldada et nii siseturu kui ka sihtturumaade turistid leiavad tee Peipsimaale ja külastavad  regiooni ning tarbivad kohalikke pakutavaid teenuseid (majutus, toitlustamine, aktiivne puhkus, Peipsi  järel pakutavad tegevused).   Peipsimaa ühisturunduse visuaalne lähenemine on alati kantud Peipsimaa eripärast ning arvestanud  kohaliku kultuuriga – nii vanausuliste pärandi tutvustamise kui ka eesti ja vene rannakülade kultuuri  tutvustamisega. Kõikidel infokandjatel kasutatakse ühtset identiteeti – Peipsimaa logo ja visuaaliga –  piltidega rõhutatakse Peipsimaa eripära (Avinurme puukäsitöö, sood, Kallaste pank, sibulakasvatus,  mõisad ja lossid, tänavkülad, kuivavad voblad, tuletornid).  Ühisturundus aitab kaasa Peipsimaa kui reisisihi kujundamisele. Ühisturundusega tutvustatakse  Peipsimaa tooteid ja teenuseid ning seeläbi kasvab piirkonda külastavate turistide hulk. Samuti on  tagatud Peipsimaa turundustegevuse jätkusuutlikkus. Kasu saab Peipsimaa piirkond tervikuna, sest  Peipsimaad kui ühtset reisisihti tutvustakse positiivses võtmes erinevatel sihtturgudel ja erinevatele  sihtgruppidele.